چرخ کمرکش Jack مدل ۸۰۰۹VCDI

چرخ کمرکش Jack مدل ۸۰۰۹VCDI

موتور داخل بدنه

۷۱ درصد مصرف برق کمتر