چرخ میان دوز Jack مدل ۸۵۶۹ADI

چرخ میان دوز Jack مدل ۸۵۶۹ADI

موتور داخل بدنه

۷۱ درصد مصرف برق کمتر